Publikační činnost

Účast na seminářích a konferencích:

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XI (9.10.2014)

Příspěvek: Institut minimální hladiny a jeho role v ochraně vodních a na vodu vázaných ekosystémů (Mgr. Jana Vrbová, RNDr. Svatopluk Šeda)

Podzemní vody ve vodárenské praxi (27.-28.3.2014)

Příspěvek: Řád jímací oblasti - nástroj pro řízení vodárenských odběrů z významných hydrogeologických struktur (Mgr. Jana Vrbová)

Příspěvek: Stav ochranných pásem zdrojů podzemní vody v ČR a návrh postupu směřující k jejich sjednocování a vyváženosti (Mgr. Jana Vrbová, RNDr. Svatopluk Šeda)

Sucho a jak mu čelit (15.5.2013)

Příspěvek: Jímací řád jako účinný nástroj k řízení odběru vody z významných hydrogeologických struktur v období dlouhodobého útlumu odtokového procesu či v jiných extrémních situacích (RNDr. Svatopluk Šeda, Mgr. Jana Vrbová)

Podzemní voda ve vodoprávním řízení X. (9.10.2013)

Příspěvek: Řád jímací oblasti a jeho praktické využití (Mgr. Jana Vrbová, RNDr. Svatopluk Šeda)

Podzemní voda ve vodoprávním řízení X. (9.10.2013)

Příspěvek: Modelová simulace vlivu odběru podzemní vody na stav lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví (RNDr. Martin Milický, Mgr. Ondřej Zeman, RNDr. Svatopluk Šeda, Mgr. Tomáš Novotný)

Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX. (11.10.2012)

Příspěvek: Návrh postupu směřujícího k dosažení alespoň rámcové jednotnosti ve stanovení rozsahu ochranných pásem vodních zdrojů podzemní vody a limitujících podmínek v nich (Mgr. Jana Vrbová, RNDr. Svatopluk Šeda)


Metodické pokyny pro MŽP

Tvorba metodik pro vymezování ochranných pásem vodních zdrojů (prosinec 2011) – část B Podzemní vody (odpovědný řešitel: RNDr. Svatopluk Šeda, spoluřešitelé – Mgr. Jana Vrbová, Mgr. Tomáš Novotný, Ing. Rudolf Kalousek, Mgr. Jana Fiebigerová)


Osvětová činnost

Spolupodílíme se na přednáškách pro vodoprávní úřady a tvorbě metodických pokynů pro MŽP v oblasti hydrogeologie a nakládání s podzemními vodami.













Tvorba stránek: www.konero.cz