Ochranná pásma vod. zdrojů

Stanovení nových ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů mají jakožto složka speciální ochrany vod za úkol chránit jak vlastní jímací objekty, prostřednictvím kterých se voda jímá, tak vodárensky využívanou zvodeň podzemní vody tak, aby nemohlo dojít k jejímu ohrožení jak z hlediska vydatnosti tak jakosti. V současnosti se proto ochranná pásma dělí na dva stupně. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje má za úkol zabezpečit ochranu vodního zdroje v bezprostřední blízkosti jímacích objektů nebo odběrného zařízení. Ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje slouží k ochraně infiltračního a akumulačního zázemí předmětného vodního zdroje.

Potřebujete-li stanovit ochranná pásma I. a II. stupně vodní zdroje neváhejte se na nás obrátit, rádi pro Vás připravíme veškeré potřebné doklady v souladu s požadavky legislativy, které jsou následující:

 • Zpracování podkladové zprávy pro stanovení ochranného pásma I. a II.stupně vodního zdroje, která bude vycházet z odborného posouzení stavu a potřeb ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrogeologickému povodí;
 • Zakreslení návrh OP I. a II. stupně vodního zdroje do katastrální mapy a vypracování seznamu parcel katastru nemovitostí zahrnutých do OPVZ;
 • Vyhotovení záznamu podrobného měření změn tam, kde hranice OP není totožná s hranicí parcel KN, či je protíná (silnice, řeky apod.);
 • Projednání návrh s dotčenými orgány a zajištění vydání opatření obecné povahy ve věci stanovení OP I. a II. stupně vodního zdroje.

Jistě Vás bude zajímat cena za výše uvedené práce, ale vzhledem k tomu, že stanovení ochranného pásma vodního zdroje je velmi individuální v závislosti na konkrétních podmínkách v daném hydrogeologickém povodí ovlivněné velikostí odběru vody z jímacích objektů a z toho vyplývající potřeba modelového řešení proudění, analýzy rizik a řadou dalších faktorů, nelze cenu jednotně specifikovat a vždy Vám rádi na základě Vašeho konkrétního zadání zpracujeme podrobný rozpočet.

Aktualizace dřívějších pásem hygienické ochrany

Jste vlastníkem historicky vyhlášených pásem hygienické ochrany, které jsou dle platné legislativy stále platná, ale není naplněna povinnost jejich zápisu do KN, případně chcete prověřit, zdali dříve navržený rozsah či režim hospodaření je dostatečný, či by bylo vhodné ho upravit v rámci optimalizace využití jímacího území? Průběh prací bude v tomto případě následující:

 • Zpracujeme podkladovou zprávu, ve které zhodnotíme účinnost současně platného pásma formou terénního šetření a analýzy rizika a na základě výsledků navrhneme optimální rozsah ochranného pásma a úpravu limitujících činností, které nelze v OPVZ provádět;
 • Zpracujeme podkladovou zprávu, ve které zhodnotíme účinnost současně platného pásma formou terénního šetření a analýzy rizika a na základě výsledků navrhneme optimální rozsah ochranného pásma a úpravu limitujících činností, které nelze v OPVZ provádět;
 • Následně budou tyto dokumenty předloženy dotčeným orgánům k vyjádření a stanoviskům a ty pak podány spolu s žádostí na vodoprávní úřad, který formou opatření obecné povahy stanoví nově vymezené OPVZ či pouze upraví v opatření činnosti, které nelze v OPZV provádět.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

 • H3Geo s.r.o.
 • 17.listopadu 1020
 • 562 01, Ústí nad Orlicí
 • IČ: 04424646
 • DIČ: CZ04424646
 • datová schránka: 5cv9d6v