Studny

Nová studna

Potřebujete studnu jako zdroj pitné či užitkové vody? Realizace studny zpravidla probíhá v následujících základních bodech, které se odvíjejí od platné legislativy:

 • zpracování projektu průzkumných hydrogeologických prací, kde se vyspecifikuje umístění vrtu a jeho parametry a to na základě analýzy geologických a hydrogeologických poměrů zájmové lokality, rešerše archivních dat, geomorfologické analýzy, konkrétních požadavků zákazníka atp.;
 • vrtné a vystrojovací práce včetně realizace hydrodynamických zkoušek a odběrů vzorků podzemní vody na laboratorní analýzy;
 • dokumentace záměru pro územní řízení, stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody tak, aby průzkumný vrt přešel do kategorie vodních děl a mohl být využíván;
 • realizace potřebných technických prvků pro napojení zdroje vody na vnitřní rozvody (manipulační šachtice nad vrtem, vodárenské vybavení vrtu – čerpadlo, výtlačné potrubí, instalace vodoměru a odběrného kohoutu na vzorkování, elektrická a vodovodní přípojka atp.);
 • dokumentace skutečného provedení stavby.

V rámci celé akce zajišťujeme i inženýring tzn. zastupujeme Vás ve všech správních řízeních na základě udělené plné moci až do fáze vydání kolaudačního souhlasu s užíváním studny jakožto vodního díla.

Dodatečné stavební povolení studny

Máte na zahradě studnu, ale nemáte k ní stavební dokumentaci? Soubor prací, které je v tomto případě na základě současné legislativy nutno provést, je následující:

 • zpracovat dokumentaci, případně zjednodušenou dokumentaci (pasport) studny dle §125 zákona č. 183/2006 Sb. a požádat o dodatečnou kolaudaci vodního díla příslušný vodoprávní úřad;
 • zpracovat vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru vody dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém bude uveden max. možný odběr vody ze studny ve vztahu k přírodním podmínkám zájmové lokality.

Opět jsme schopni nabídnout Vám v rámci celé akce inženýring (zastupování ve správních řízeních na základě udělené plné moci).

Prodloužení povolení k nakládání s podzemními vodami ze studny či jeho změna

Máte studnu, u které Vám končí platnost povolení k nakládání s vodami a potřebujete ji prodloužit, či potřebujete změnit povolené množství, ať už formou zvýšení či snížení? Dle platné právní úpravy potřebujete zpracovat vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru vody dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém bude specifikován max. možný odběr a posouzen případný vliv odběru vody na vodní a vodu vázané ekosystémy a okolní studny. Vypracované vyjádření je v rámci inženýringu zasláno dotčeným orgánům ke stanovisku a následně je žádost o změnu povolení předložena příslušnému vodoprávnímu úřadu. Jsme schopni pro Vás připravit a projednat s dotčenými orgány veškeré potřebné podklady a Vy tak od nás obdržíte již finální výstup v podobě rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

 • H3Geo s.r.o.
 • 17.listopadu 1020
 • 562 01, Ústí nad Orlicí
 • IČ: 04424646
 • DIČ: CZ04424646
 • datová schránka: 5cv9d6v