Vsakování vod

Odpadní vody

Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3, zák. 254/2001 Sb.) z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod. Hydrogeolog celou situaci posoudí z pohledu možnosti ohrožení kvality podzemní vody v okolních studních, možných dopadů na přírodní ekosystémy, apod.

Uvedené vyjádření, založené na prohlídce terénu a sondážních pracích a vsakovací zkoušce, jsme pro Vás schopni zpracovat, včetně doporučení způsobu provedení vsakovacího prvku, jeho hloubky, rozměru a dalších parametrů, v případné spolupráci s projektantem.

Srážkové vody

Možnost likvidace srážkových vod jejich vsakováním do vod podzemních je z hlediska legislativy preferovaná, jak vyplývá z ustanovení §5, vodního zákona (254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zejména z §20, vyhlášky č.269/2009 Sb. Podmínkou tohoto řešení je však průzkum místních geologických a hydrogeologických poměrů, na jehož základě je možno formou vyjádření osoby s odbornou způsobilostí posoudit jestli je vsakování srážkových vod v zájmovém území vůbec možné, případně stanoví podmínky, aby nedocházelo k problémům se zamokřováním pozemků, stabilitou staveb, apod.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v